Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Strandjagtforeningen for Als og Sundeved:

Torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00
 
i Jægerhuset, Illerstrandvej 7, Broager

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent.
  1. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  1. Indkomne forslag. (se nedenfor )
  1. Fastlæggelse af kontingent.
  1. Valg af formand og / eller kasserer. Formand i lige, kasserer ulige år.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3 i lige, 2 i ulige år.
  1. Valg af 2 suppleanter. 1 i lige år, 1 i ulige år.
  1. Valg af to bilags kontrollører og samt to suppleanter herfor. 1 i lige år, 1 i ulige år.
  1. Eventuelt.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse (emailes til: formand@strandjagtforeningen.dk). Indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden senest 3 uger før generalforsamlingen.

2024-02-24: Der er ikke indkommet forslag til dette års generalforsamling.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/