Strandjagtforeningen for Als & Sundeved.

Vedtægter.

Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Strandjagtforeningen for Als & Sundeved.

1.2 Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune.

Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disse interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål.

Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

4.2 Ikke jægere kan optages som lokalt støttemedlem, der kun betaler foreningskontingent, da disse alene har adgang til aktiviteter i den lokale jagtforening uden ret til medlemsbladet Jæger.

Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen. Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue


Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden (www.strandjagtforeningen.dk) under ”Andre arrangementer/ Generalforsamling” senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og henvisning til indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1.   Valg af dirigent.
2.   Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3.   Fremlæggelse af det af bilagskontrollørerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
4.   Indkomne forslag.
5.   Fastlæggelse af kontingent.
6.   Valg af formand og / eller kasserer. Formand i lige, kasserer ulige år.
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3 i lige, 2 i ulige år.
8.   Valg af 2 suppleanter. 1 i lige år, 1 i ulige år.
9.   Valg af to bilagskontrollører og samt to suppleanter herfor. 1 i lige år, 1 i ulige år.
10.Eventuelt.
 

Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Lokale støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

9.3 Hvert medlem har en stemme jf. dog bestemmelse 9.2.


9.4 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 medlemmer begærer skriftlig afstemning.


9.5 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


9.6 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.


9.7 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.


10 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, formand i lige år, kasserer i ulige år.

10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller når 4 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende

11 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12 Formue og regnskabsår

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13 Revision

13.1 De to bilagskontrollører, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Bilagskontrollørerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

13.2 Bilagskontrollørerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til bilagskontrollører.

14 Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles jagtforening.

15 Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål, i Sønderborg kommune.

16 Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 23. september 2021 træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

 

Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen.

Iller den 23-09-2021.

Ovenstående vedtægter er godkendt af Danmarks Jægerforbund den 24-09-2021

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/